Предстоящи курсове

Курс-обучение по:
Курс обучение Домоуправител
Повишаване ефективността на управление на етажната собственост. Домоуправителят - професионалист в работата си. По заявка.
Курс Измерител ел.параметри
Измерване на ел. импеданс, ток,напрежение, съпротивление на заземител, изолация. Нормативна база, оценка на съответствието. По заявка.
Енергетик обучение
за енергетик или лице отговорно за енегрообзавеждането. По заявка.
Монтьор фотоволтаици
Монтьор на фотоволаични съоръжения и инсталации.
дневни, вечерни и съботно-неделни 0878-203-823

Курс обучение Измерители

Курс Домоуправител


Partners:
SiteGround web hosting
Програма ел.измерител ПДФ Печат Е-мейл

Учебна програма

За провеждане на Курс-обучение „Измерител на електрически параметри” 

Теми

Часове

1

2

3

1.

1.1.   Въведение.

1.2.   Цел на обучението.

1

2.

2.1.     Електрически величини – основни понятия.

-          Ток,

-          напрежение,

-          честота,

-          съпротивление, импеданс.

2

3.

3.1. Електрически инсталации. Основни понятия. Наредба № 4/22.12.2010 г.

-          Защитна заземителна уредба.

-          Мълниезащитна заземителна уредба.

3

4.

4.1. Електрически апарати.

4.2. Защитни прекъсвачи.

3

5.

5.1. Преносими уреди за електрически измервания

-          Устройство и принцип на действие

-          Работа с уредите

-          Схеми на свързване

-          Поддръжка и съхранение

-          Практически занятия

3

6.

6.1. Ел. измервания с преносими уреди. Измерване на основни електрически величини.

-          Измерване на ел. напрежение.

-          Измерване на ел. честота.

-          Измерване на ел. ток.

-          Определяне последователността на фазите

-          Практически занятия

2

7.

Измерване на електрическо съпротивление.

7.1. Измерване на импеданс.

7.2. Измерване съпротивление на изолация.

7.3. Измерване на преходни съпротивления

7.4. Измерване съпротивление на заземител:

-          на мълниезащитна заземителна уредба

-          на защитна заземителна уредба

7.5. Практически занятия

4

8.

Тестване на защитни прекъсвачи(дефектотокова защита):

-          Време на задействане

-          Допирно напрежение

-          Ток на изключване

-          Съпротивление спрямо земя на предпазно заземяване

-          Практически занятия

2

9.

9.1. Нормативна база, наредби, правилници, стандарти. Запознаване с действащата нормативна база.

9.2. Оценка на съответствието. Несъответствие, причини.

9.3. Техническа документация.

4

10.

10.1. Правилник за безопасност при работа.

-          Изисквания за квалификация на персонала по безопасност на труда.

-          Изисквания към работещите за безопасност и здраве при работа.

-           Правила за използване на защитни средства в електрическите уредби.

10.2. До лекарска помощ при въздействие на електрически ток върху човека. Практически упражнения на обучаваните включително и на манекен за оказване на до лекарска помощ при спиране на дишането.

6

11.

11.1. Проверка на усвоените знания и умения

-          Тест

-          Практическа задача

12.2. Получаване на Удостоверение за квалификационна група и Сертификат.

4