Програма ел.измерител Печат

Учебна програма

За провеждане на Курс-обучение „Измерител на електрически параметри” 

Теми

Часове

1

2

3

1.

1.1.   Въведение.

1.2.   Цел на обучението.

1

2.

2.1.     Електрически величини – основни понятия.

-          Ток,

-          напрежение,

-          честота,

-          съпротивление, импеданс.

2

3.

3.1. Електрически инсталации. Основни понятия. Наредба № 4/22.12.2010 г.

-          Защитна заземителна уредба.

-          Мълниезащитна заземителна уредба.

3

4.

4.1. Електрически апарати.

4.2. Защитни прекъсвачи.

3

5.

5.1. Преносими уреди за електрически измервания

-          Устройство и принцип на действие

-          Работа с уредите

-          Схеми на свързване

-          Поддръжка и съхранение

-          Практически занятия

3

6.

6.1. Ел. измервания с преносими уреди. Измерване на основни електрически величини.

-          Измерване на ел. напрежение.

-          Измерване на ел. честота.

-          Измерване на ел. ток.

-          Определяне последователността на фазите

-          Практически занятия

2

7.

Измерване на електрическо съпротивление.

7.1. Измерване на импеданс.

7.2. Измерване съпротивление на изолация.

7.3. Измерване на преходни съпротивления

7.4. Измерване съпротивление на заземител:

-          на мълниезащитна заземителна уредба

-          на защитна заземителна уредба

7.5. Практически занятия

4

8.

Тестване на защитни прекъсвачи(дефектотокова защита):

-          Време на задействане

-          Допирно напрежение

-          Ток на изключване

-          Съпротивление спрямо земя на предпазно заземяване

-          Практически занятия

2

9.

9.1. Нормативна база, наредби, правилници, стандарти. Запознаване с действащата нормативна база.

9.2. Оценка на съответствието. Несъответствие, причини.

9.3. Техническа документация.

4

10.

10.1. Правилник за безопасност при работа.

-          Изисквания за квалификация на персонала по безопасност на труда.

-          Изисквания към работещите за безопасност и здраве при работа.

-           Правила за използване на защитни средства в електрическите уредби.

10.2. До лекарска помощ при въздействие на електрически ток върху човека. Практически упражнения на обучаваните включително и на манекен за оказване на до лекарска помощ при спиране на дишането.

6

11.

11.1. Проверка на усвоените знания и умения

-          Тест

-          Практическа задача

12.2. Получаване на Удостоверение за квалификационна група и Сертификат.

4