Предстоящи курсове

Курс-обучение по:
Курс Измерител ел.параметри
Измерване на ел. импеданс, ток,напрежение, съпротивление на заземител, изолация. Нормативна база, оценка на съответствието. По заявка.
Курс обучение Домоуправител
Повишаване ефективността на управление на етажната собственост. Домоуправителят - професионалист в работата си. По заявка.
Енергетик обучение
за енергетик или лице отговорно за енегрообзавеждането. По заявка.
Монтьор фотоволтаици
Монтьор на фотоволаични съоръжения и инсталации.
дневни, вечерни и съботно-неделни 0878-203-823

Partners:
SiteGround web hosting
Печат Е-мейл

1. ПРАВИЛНИК ЗА БЕЗОПАСНОСТ И ЗДРАВЕ ПРИ РАБОТА В ЕЛЕКТРИЧЕСКИ УРЕДБИ НА ЕЛЕКТРИЧЕСКИ И ТОПЛОФИКАЦИОННИ ЦЕНТРАЛИ И ПО ЕЛЕКТРИЧЕСКИ МРЕЖИ (ЗАГЛ. ИЗМ. - ДВ, БР. 92 ОТ 2013 Г.)

ИЗДАДЕН ОТ МИНИСТЕРСТВО НА ЕНЕРГЕТИКАТА И ЕНЕРГИЙНИТЕ РЕСУРСИ В сила от 29.08.2004 г.
Обн. Д

2. ПРАВИЛНИК ЗА БЕЗОПАСНОСТ ПРИ РАБОТА В НЕЕЛЕКТРИЧЕСКИ УРЕДБИ НА ЕЛЕКТРИЧЕСКИ И ТОПЛОФИКАЦИОННИ ЦЕНТРАЛИ И ПО ТОПЛОПРЕНОСНИ МРЕЖИ И ХИДРОТЕХНИЧЕСКИ СЪОРЪЖЕНИЯ /изм.- ДВ, бр. 92 от 2013 г./
(обн.,ДВ,бр.32 от 20 април 2004 г.)

3.  ПРАВИЛНИК ЗА БЕЗОПАСНОСТ И ЗДРАВЕ ПРИ РАБОТА ПО ЕЛЕКТРООБЗАВЕЖДАНЕТО С НАПРЕЖЕНИЕ ДО 1000 V 

(обн.,ДВ,бр.72 от 20 август 2013 г.)

4. НАРЕДБА № 16-116 от 8 февруари 2008 т. ЗА ТЕХНИЧЕСКАТА ЕКСПЛОАТАЦИЯ НА ЕНЕРГООБЗАВЕЖДАНЕТО (НТЕЕ)

(обн., ДВ, бр. 26 от 07.03.2008 г.)

5. НАРЕДБА № 3 от 9.06.2004 г. ЗА УСТРОЙСТВОТО НА ЕЛЕКТРИЧЕСКИТЕ УРЕДБИ И ЕЛЕКТРОПРОВОДНИТЕ ЛИНИИ (НУЕУЕЛ)

6. НАРЕДБА № 4 от 22 декември 2010 г. ЗА МЪЛНИЕЗАЩИТАТА НА СГРАДИ, ВЪНШНИ СЪОРЪЖЕНИЯ И ОТКРИТИ ПРОСТРАНСТВА

(обн. ДВ. бр.6 от 18 януари 2011 г.)

7.  ЗАКОН
за здравословни и безопасни условия на труд
- ЗБУТ

8. НАРЕДБА № 3 за технически правила и нормативи за КОНТРОЛ И ПРИЕМАНЕ НА ЕЛЕКТРОМОНТАЖНИТЕ РАБОТИ /обн. ДВ, бр.78 от 2007 г./

Учебният център при ЕЛКБ извършва обучение за придобиване/защитаване/ на квалификационна група според цитираните по горе правилници - за повече информация и връзка с нас - УЧЕБЕН ЦЕНТЪР.

обратно в Начало

mw_joomla_logo1